ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Not Your Therapist (hierna te noemen “Not Your Therapist”), een onderneming met adres van Turnhoutplantsoen 112 te Amsterdam. Not Your Therapist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69868271.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Consument: de Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Not Your Therapist voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Not Your Therapist voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Not Your Therapist en de Wederpartij.
Wederpartij: de Consument die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Not Your Therapist en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Not Your Therapist, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen kunnen door Not Your Therapist tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Alle aanbiedingen van Not Your Therapist zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3. Not Your Therapist kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Not Your Therapist daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Not Your Therapist anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Not Your Therapist.
2. Aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Not Your Therapist is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als Not Your Therapist, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Not Your Therapist feitelijk begint met de uitvoering.
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt door Not Your Therapist naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Not Your Therapist.
2. Not Your Therapist bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Not Your Therapist is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Not Your Therapist is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Not Your Therapist het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Not Your Therapist niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Not Your Therapist de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Not Your Therapist zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Not Your Therapist de Wederpartij hierover van te voren in.
4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Not Your Therapist daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Not Your Therapist proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
5. Not Your Therapist zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Not Your Therapist kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Not Your Therapist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Not Your Therapist alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
2. Not Your Therapist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Not Your Therapist is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Not Your Therapist kenbaar behoorde te zijn.
3. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Not Your Therapist onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
4. Indien door Not Your Therapist of door Not Your Therapist ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Not Your Therapist het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Not Your Therapist aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Not Your Therapist.
4. Van alle bijkomende kosten zal Not Your Therapist tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
5. Indien Not Your Therapist bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Not Your Therapist gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
6. In het geval Not Your Therapist voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Not Your Therapist rustende verplichting ingevolge de wet;
b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
c. Not Your Therapist alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Not Your Therapist aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
2. Not Your Therapist zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
4. Not Your Therapist en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Not Your Therapist recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
11. Not Your Therapist heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Not Your Therapist de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
12. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Not Your Therapist en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Not Your Therapist onmiddellijk opeisbaar.
13. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Klachten

1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Not Your Therapist gemeld te worden.
3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Not Your Therapist binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Een tekortkoming kan niet aan Not Your Therapist of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Not Your Therapist geen invloed kan uitoefenen en waardoor Not Your Therapist niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Onder overmacht van Not Your Therapist wordt in ieder geval verstaan:
a. stakingen;
b. overheidsmaatregelen die Not Your Therapist verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
c. relletjes, oproer, oorlog;
d. gebrek aan arbeidskrachten;
e. extreme weersomstandigheden;
f. brand;
g. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
h. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Not Your Therapist in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 7 dagen.
3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
d. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Not Your Therapist op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Not Your Therapist de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Not Your Therapist behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

1. Not Your Therapist is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Not Your Therapist, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Not Your Therapist uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Not Your Therapist aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Not Your Therapist toegerekend kunnen worden; of
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
3. Not Your Therapist is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Not Your Therapist gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
4. Not Your Therapist is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
5. Not Your Therapist is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Not Your Therapist voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Not Your Therapist is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
7. Not Your Therapist is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Not Your Therapist, de Wederpartij of derden.

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Not Your Therapist gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Not Your Therapist zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Not Your Therapist niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Onverminderd het vorengaande is Not Your Therapist bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Not Your Therapist of diens licentiegevers.
2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Not Your Therapist.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.
5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Not Your Therapist.
6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €1000 per inbreuk makende handeling betalen aan Not Your Therapist, onverminderd het recht van Not Your Therapist om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Not Your Therapist voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

 

Not Your Therapist